Regulamin

Informacje zawarte w newsletterze Nutriterapie są opublikowane w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji skonsultować się z lekarzem lub terapeutą. Wydawca nie ma intencji wchodzenia ze swoimi Czytelnikami w relację lekarz – pacjent. Wydawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych w newsletterze, ani za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek zastosowania omawianych terapii.

Newsletter Nutriterapie jest publikowany przez Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635921 NIP: 5242808211, REGON: 365370642.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. (zwany dalej Administratorem) z siedzibą w Warszawie ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635921, NIP: 524-280-82-11, REGON: 200752840. Informujemy o tym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt e-mailowy na adres: kontakt@kiz.com.pl.

Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  • przesyłania newslettera, na który się Państwo zapisali;
  • marketingu własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
    • informowanie o naszej ofercie handlowej,
    • ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
  • wykonania umów, jeżeli korzystają Państwo z naszych usług elektronicznych albo produktów płatnych;
  • zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania albo do wycofania zgody na przetwarzanie.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotami wspomagającymi obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie Administratora, dostawcami systemów informatycznych i usług IT Administratora, niektórymi osobami wykonującymi regulowane zawody, takimi jak prawnicy.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do dostępu do treści danych osobowych, w tym do żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania; przeniesienia ich do innego administratora; prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

Jeśli wystąpiłaby sytuacja, w której uznaliby Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto, względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania przez Administratora, który polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Administratora.

Informacje zawarte w newsletterze Nutriterapie są opublikowane w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji skonsultować się z lekarzem lub terapeutą. Wydawca nie ma intencji wchodzenia ze swoimi Czytelnikami w relację lekarz – pacjent. Wydawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych w newsletterze, ani za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek omawianych terapii.

Newsletter Nutriterapie jest publikowany przez KRAJOWY INSTYTUT ZIOŁOLECZNICTWA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635921 NIP: 5242808211, REGON: 365370642.

Administratorem Państwa danych jest Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635921, NIP: 524-280-82-11, REGON: 200752840, (zwanej dalej ADO). Informujemy o tym godnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt e-mailowy na adres: kontakt@kiz.com.pl.

Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: przesyłania newslettera, na który się Państwo zapisali (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO), marketingu własnych produktów lub usług ADO na podstawie zgody (art 6 ust. 1 lit a) RODO albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – którym jest informowanie o naszej ofercie handlowej, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO) wykonania umów, jeżeli korzystają Państwo z naszych usług elektronicznych albo produktów płatnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), naszym prawnie uzasadnionym interesem jest, aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną), dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania albo do wycofania zgody na przetwarzanie.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do dostępu do treści danych osobowych, w tym do żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym); ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego; prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę; w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wystąpiłaby sytuacja, w której uznaliby Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania przez ADO, które polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.