Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. (zwany dalej Administratorem) z siedzibą w Warszawie ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635921, NIP: 524-280-82-11, REGON: 200752840.

DANE KONTAKTOWE:

adres e-mail: kontakt@kiz.com.pl

adres korespondencyjny: ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług, w tym realizacji umowy i sprzedaży produktów, oraz gdy jest to niezbędne do prowadzenia przez Administratora danych zgodnych z prawem działań, w szczególności związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeśli jest ona niezbędna w świetle obowiązującego prawa.  Może to być w szczególności zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefonicznie.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych może ją cofnąć w dowolnym momencie.

Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z prawem, zbierane  w konkretnych, zgodnych z prawem celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator zbiera jedynie dane niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla realizacji usług świadczonych przez Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosuje profesjonalne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator, na podstawie umowy pisemnej, może powierzyć podmiotowi trzeciemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przechowuje dane przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, niezbędny do wywiązania się z postanowień umowy, a jednocześnie nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia założonych celów biznesowych realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, jak również do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które użytkownik wyraził stosowne zgody, dane są przechowywane do chwili ich cofnięcia.

Użytkownik ma prawo dostępu, korekty, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ma również prawo do zaskarżenia niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych osobowych do stosownego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rejestracji lub złożenia zamówienia.

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich klientów i użytkowników Administrator może stosować „profilowanie”, które stanowi automatyczne przetwarzanie danych osobowych tj. między innymi analizę osobistych preferencji i zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Decyzje dotyczące wysyłania spersonalizowanej oferty, udzielania rabatów  lub innych korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów, takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów.

POLITYKA COOKIES

Podczas wizyt i korzystania przez użytkownika z usług dostępnych w serwisie internetowym Administratora, Administrator zbiera dane przy użyciu plików cookies. Są one kojarzone z przeglądarką danego komputera, dane w nich zawarte są anonimowe. Informacje zapisane na serwerze Administratora identyfikują użytkownika przy każdorazowym połączeniu się z jego komputerem.

Pliki cookies stanowią źródło danych statystycznych dotyczących ilości i sposobów korzystania przez użytkowników ze stron serwisów internetowych należących do Administratora. Użytkownik może zmodyfikować sposób obsługi plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki na ustawienia indywidualne. Wyłączenie akceptacji zbierania plików cookies przez użytkownika może utrudnić lub w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.